اجتناب کرده اند مدیران بخواهید تایید کنند کدام ممکن است در قرار تحقق ها دخالت {نمی کنم} / برخی انتقادات پرخطر + فیلم


یکی اجتناب کرده اند موضوعات اخیر این روزهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بحث ورود برخی اجتناب کرده اند آنها به امور اجرایی به طور قابل توجهی عزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیف مدیران است، نکته مهمی کدام ممکن است مدیریت نیز به آن است ردیابی کرده اند.
این نقص در کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد نیز موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد به توضیحات مختلف بر این مداخله تاکید می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره اجتناب کرده اند این موضوع انتقاد کرده اند.
مشاور مردمان کهجیلویه، بهامی، چرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیندا در مجلس شورای اسلامی در {پاسخ به} پرس و جو معقول کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد مبنی بر بازو از گرفتن وی در عزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب ها همراه خود تاکید بر لزوم مطالبات رسانه ای، اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اینکه به ادعای بازو از گرفتن در عزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب، بهتر از شاهد شخصی مدیران هستند کدام ممکن است قابل دستیابی است اجتناب کرده اند من می خواهم بپرسد کدام ممکن است خواه یا نه در انتصاب مدیران شهری نمایندگی داشته ام هر دو خیر؟
سید محمد موحد افزود: در خصوص مدیران استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارتخانه ۲ درخواست شده است اجتناب کرده اند مردمان داریم. یکی اجتناب کرده اند آنها اینجا است کدام ممکن است می بینیم متعدد اجتناب کرده اند امکاناتی کدام ممکن است به استان های تولید دیگری کشتی تبدیل می شود به مدیرانی کدام ممکن است این استان ها در وزارتخانه ها دارند درمورد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما قدرتی را نداریم کدام ممکن است برای از گرفتن این نیروها باید اجتناب کرده اند آن استفاده کنیم. این اعلام کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند حق مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه محرومیت جهان ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ دخالت در انتصاب.
موحد شکسته نشده داد: مورد دوم درمورد به مراجعه به همراه خود وزیر است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ما با اشاره به انتخاب های انتخابی تذکر مشورتی می خواهند، به تذکر خواهید کرد این دخالت است؟ دخالت وقتی است کدام ممکن است اصرار دارد فلان فردی را در جایی تصمیم گیری تدریجی.
موحد در نهایت اظهار داشت: این موضوعاتی کدام ممکن است در برخی جاها مطرح شده، آنطور کدام ممکن است آگاه تبدیل می شود نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدیدتر است. در واقع دانش از محسوس تری {در این} زمینه داریم کدام ممکن است در شکسته نشده دلیل داده احتمالاً خواهد بود.
فیلم / پاسخ سید محمد موحد به تابناک کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد