اتحادیه اروپا: ما کانال های ارتباطی با روسیه را باز نگه می داریم
تحریم ها علیه روسیه متغیر است، به این تکنیک کدام ممکن است در صورت لزوم تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تعمیر توضیحات تحریم ها مقیاس را کاهش می دهد.