آیا مارک ها باید اظهار کنند که حاوی ساکارز به عنوان یک عنصر در برچسب های تغذیه است؟آیا مارک ها باید اظهار کنند که حاوی ساکارز به عنوان یک عنصر در برچسب های تغذیه است یا فقط می توانند این را بگویند؟ "شیرین کننده مصنوعی" ؟

/ u / ارائه شده توسط MrKinkyyy.
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید