آیا بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان ادامه دارد؟


قرارداد خدمات بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران مرکز تامین اجتماعی در پایان آذرماه به پایان می رسد. برای سال جدید مسئولیت تمدید این قرارداد به کانون عالی بازنشستگان واگذار می شود.

آیا بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان ادامه دارد؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.