آیا آب خیلی زیاد است؟ : تغذیه


مدام می شنوم “آب بیشتر بنوش ، آب بیشتر بنوش”. من فقط وقتی احساس تشنگی می کنم می نوشم اما مدام به من می گویند که باید بیشتر بنوشم.

اگر چنین است ، دلیل علمی این که چرا نمی توانم در زمان تشنگی فقط مشروب بخورم چیست و چه نکاتی برای یادآوری نوشیدن مداوم من وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید