آن نوحه ضبط شده در قدیم ترین دوره قاجار را بشنوید
عزاداری امام حسین (ع) چند سالی در ایران در ایام محرم برگزار شد و مومنان با آداب مختلف در شهرهای ایران به عزاداری پرداختند. در زیر صوت قدیمی ترین نوحه ایران به نام «جبرئیل» که در دوره قاجار ضبط شده است را می شنوید.