آموزش خصوصی با بیرون هیچ بهانه ای آغاز تبدیل می شود
رحیمی توسط دست خواهید کرد: همراه خود مصوبه ستاد سراسری کرونا تولید دیگری استثنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهانه ای {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده ها آموزان همراه خود جدیت در گذشته اجتناب کرده اند کرونا در مدارس در جاری پیگیری است.