آمریکا در جاری تجزیه و تحلیل استفاده اجتناب کرده اند سلاح های کشتار جمعی است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانگنادی گاتیلوف، مشاور دائم روسیه در گروه ملل متحد در ژنو روز پنجشنبه ذکر شد روسیه اطلاعاتی با توجه به ورزش های آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیمیایی نظامی آمریکا در اوکراین به کف دست معرفی شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد کدام ممکن است واشنگتن تحمل تجزیه و تحلیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان استفاده اجتناب کرده اند آن موجود است. سلاح های آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمی

این مقام روسی ذکر شد: «داده هایی کدام ممکن است ما با توجه به ورزش آلی نیروی دریایی آمریکا در اوکراین به کف دست معرفی شده است ایم، موضوع پایبندی واشنگتن به پروتکل ۱۹۲۵ ژنو را مورد بازنگری قرار خواهد داد. جدا از این، تردیدهای نسبتاً با توجه به هدف دقیق این سیستم دفاع شیمیایی کدام ممکن است آمریکا اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۴ دنبال می تدریجی، ظاهراً برای حفاظت اجتناب کرده اند پرسنل نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنظامی به سمت استفاده اجتناب کرده اند سلاح های آلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمی موجود است.

به آموزش داده شده است این مقام روسی، واقعیت ها نماد می دهد کدام ممکن است آمریکا ۹ تنها در جاری انجام تحقیقات آلی آلی است، اما علاوه بر این در جاری تجزیه و تحلیل امکان استفاده اجتناب کرده اند این سلاح های کشتار جمعی است.