آمادگی مجلس برای نتیجه گیری مانترا سال/ لزوم ملاحظه به ساخت خانه – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاناسماعیل کوثری در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر دانستن درباره انواع مانترا سال ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت همراه خود عنوان «ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی» تصدیق شد: دغدغه ساخت خانه موضوع فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند این سیستم های بی نظیر مقامات سیزدهم است. ملاحظه به موضوع ساخت خانه است.

وی ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران معنی ها، چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت زیادی برای رشد ساخت خانه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما قادر هستیم {در این} زمینه فوق العاده کارآمد باشیم.

مشاور افراد تهران در مجلس شورای اسلامی ذکر شد: کنجکاوی به اشتغال موضوع عکس است کدام ممکن است مقامات در جاری بازرسی . کودکان جویای کار خواستن به یافتن حرفه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید شرایطی فراهم شود کدام ممکن است به آنها امکان کار پیدا تدریجی.

کوسری شکسته نشده داد: تحمیل حرفه ساده به این معنا نیست کدام ممکن است همه اشخاص حقیقی دارای نقش ها دولتی باشند، از اگر کانون اصلی ما بر افزایش کار دولتی باشد، کمیت مقامات افزایش می‌یابد کدام ممکن است در نتیجه بی‌توجهی به بخش شخصی می‌شود.

وی افزود: ملاحظه به فناوری روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های داده ها بنیان فوق العاده ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های داده ها بنیان برای ارتقای ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال بهینه استفاده کنیم.

مشاور افراد تهران در مجلس شورای اسلامی ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران در بخش های نیروی دریایی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی فوق العاده کارآمد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی شخصی را {در این} بخش ها به تمام دنیا آرم داده است.

وی افزود: در سال جدید باید بر رشد ساخت، تحمیل جایگزین های شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت در جهت زیباسازی نظام جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت کانون اصلی کنیم.

کوثری در نهایت خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی صدور قوانینی را دارد کدام ممکن است به مانترا سال جامه حرکت بپوشاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت خواستن همراه خود قوانین گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترسیم مسیر دقیق امتحان شده خواهیم کرد به همان اندازه مانترا سال را به نحو احسن اجرا کنیم.