آلوده ترین نیمه های خانه را بشناسید


گروه اقامت ایرنا – ما معمولاً اتاق استراحت را آلوده ترین نیمه خانه می دانیم. همراه خود این جاری، طبق برخی تحقیقات، آلاینده‌ها قابل انجام است در محل قرارگیری‌هایی پنهان شوند کدام ممکن است به هیچ وجه انتظارش را نداشتیم. اگر مراقب نظافت نباشیم، برخی اجتناب کرده اند نیمه‌های خانه می‌تواند به محل انبساط میکروب‌ها، میکرو ارگانیسم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قارچ‌ها تغییر شود. در زیر همراه خود آلوده ترین عوامل خانه شناخته شده می شویم.

آلوده ترین قسمت های خانه را بشناسید

۱- لاستیک های کروی در واشر

معمولاً آلودگی در محل قرارگیری هایی پنهان می شوند کدام ممکن است به هیچ وجه در نظر گرفته شده نمی کردید قابل انجام باشد. واشر ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه لاستیک فراگیر آن اگر تازه نشود به پناهگاهی برای قارچ ها تغییر تبدیل می شود. ساده به این هدف کدام ممکن است واشر کار تمیز کردن لباس را انجام می دهد به این تکنیک نیست کدام ممکن است ممکن است خودش را تازه تدریجی. این قارچ اجتناب کرده اند رطوبت واشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده چرخ دنده شوینده استفاده می تدریجی. آلودگی واشر خوب ضرر رایج خانگی است کدام ممکن است {به دلیل} فراموشی تازه کردن هر دو استفاده نادرست اجتناب کرده اند واشر رخ می دهد.

آلوده ترین قسمت های خانه را بشناسید

۲- اسپرسو ساز

هر کس سبک شخصی را در اسپرسو دارد: تلخ، خامه، اسپرسو، خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. با این حال چیزی کدام ممکن است ما مطلقاً پیش بینی نداریم بلعیدن اسپرسو پر اجتناب کرده اند میکرو ارگانیسم است. این روزی در حال وقوع است کدام ممکن است ممکن است تجهیزات اسپرسو ساز را تازه نمی کنید هر دو این کار را خیلی دیر انجام می دهید. طبق تحقیقات، اکثر اسپرسو سازهای خانگی تشکیل کپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کپک ناشی اجتناب کرده اند آب باقی مانده در موجود در تجهیزات هستند کدام ممکن است تنظیم خوبی برای انبساط میکرو ارگانیسم ها تحمیل می تدریجی. همراه خود این جاری، این بستگی دارد میزان استفاده روزانه اجتناب کرده اند تجهیزات اسپرسو ساز ممکن است دارد.

آلوده ترین قسمت های خانه را بشناسید

۳- مدیریت تلویزیون

حتی وقتی وسواس زیادی به نظافت خانه دارید، قابل انجام است برخی اجتناب کرده اند نیمه های خانه را همراه خود در نظر گرفته شده تازه بودن نادیده بگیرید. یکی اجتناب کرده اند آنها مدیریت تلویزیون است. به آگاه مشاوران، آلودگی این تجهیزات ۲۰ برابر تا حد زیادی اجتناب کرده اند کاسه باتلاق است، از تشکیل انواع زیادی میکرو ارگانیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قارچ است. مدیریت تلویزیون یکی اجتناب کرده اند ابزارهای خانگی است که اغلب فراموش می شود با این حال تعداد زیادی بار در روز خراشیده تبدیل می شود. کنسول تلویزیون قابل انجام است به پایین بیفتد، عطسه تدریجی، سرفه تدریجی، هر دو اندود شده اجتناب کرده اند اشیاء چسبنده باشد. تازه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استریل کردن آن ساده است. ساده خوب بار در روز اجباری است درجه مدیریت را تازه کنید.

آلوده ترین قسمت های خانه را بشناسید

۴- آشپزخانه اسکاچ

اگر ظروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح آشپزخانه را همراه خود اسکاچ تازه می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی خوب بار آن را عوض می کنید، احتمالاً همراه خود مطالعه این مقاله خواهد آمد بلافاصله عادات شخصی را تنظیم خواهید داد. ما مدام اجتناب کرده اند اسکاچ استفاده می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم ظروف را تازه تدریجی، با این حال به معنای واقعی کلمه هستند میکروب ها را {در سراسر} آشپزخانه منتشر شده می تدریجی. اسکاچ آلوده است از برای تازه کردن استفاده تبدیل می شود. اسکاچ آشپزخانه قطعا بیشترین میزان میکرو ارگانیسم را {در میان} تقریباً هر نیمه اجتناب کرده اند خانه دارد.

اسکاچ های آلوده را می توان در اطراف انداخت، با این حال متعدد اجتناب کرده اند مردمان سعی می کنند همراه خود تازه کردن اسکاچ در مایکروویو برای اجتناب کرده اند بین برداشتن میکروب ها، {زباله ها} را کاهش دهند. این راه قابل انجام است میکرو ارگانیسم ها را اجتناب کرده اند بین ببرد، با این حال ۹ همه میکرو ارگانیسم ها را. به دلیل غیر از کشتن میکروب ها، جایگزین تکثیر پیدا می کنند. اسکاچ آشپزخانه را هر ۲ به همان اندازه سه هفته یکبار تکان دهید به همان اندازه میکرو ارگانیسم ها انصافاً اجتناب کرده اند بین بروند.

آلوده ترین قسمت های خانه را بشناسید

۵- جا حوله ای

اکثر مردمان اتاق استراحت شخصی را به طور مرتب تازه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی باتلاق، کف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاسه هدف اصلی می کنند. با این حال تجزیه و تحلیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل های بسیاری نماد می دهد کدام ممکن است ما نه اغلب حوله ها را تازه می کنیم. متعاقباً جای سوال کردن نیست کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آلوده ترین نیمه های خانه است.

آلوده ترین قسمت های خانه را بشناسید

۶- عوارض

اگر در نظر گرفته شده می کنید اتاق استراحت ممکن است تمیزترین نیمه ، اجتناب کرده اند تحقق بخشیدن این موضوع متحیر خواهید شد کدام ممکن است ممکن است محل انبساط میکروب های خطرناکی باشد کدام ممکن است نمی دانستید. ما در نظر گرفته شده می کنیم دوش به طور خودکار تازه تبدیل می شود، با این حال اینطور نیست. متعدد اجتناب کرده اند دانشمندان دریافته‌اند کدام ممکن است بالا بستری برای انبساط میکروارگانیسم‌های احتمالاً کشنده مشابه با مایکوباکتریوم تحمیل می‌تدریجی کدام ممکن است می‌تواند باعث بیماری ریوی شود. اتاق استراحت پر اجتناب کرده اند میکرو ارگانیسم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن رفتن می کنید پر اجتناب کرده اند چرخ دنده معدنی است.

آلوده ترین قسمت های خانه را بشناسید

۷- جامسواک

به آگاه دندانپزشکان، مسواک های ما باید حداقل ماهی خوب بار ضد عفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعویض شوند. همراه خود این جاری، آنها به ما نمی گویند کدام ممکن است جامسواکی نیز باید تازه شود. این تجهیزات بیشتر اوقات نادیده گرفته تبدیل می شود، در حالی کدام ممکن است میکرو ارگانیسم های فعلی در مسواک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نیمه های باتلاق به مسواک می چسبند.