آقای رئیسی، آقای محسنی آژه ای و آقای قالیباف! کمک به مرهم زخم های دانشگاه شریف
زمانی که در روزهای اخیر بسیاری از حامیان رژیم خواستار درک نسل جوان از مسئولین بودند، در حالی که جلسات دانشجویی در بسیاری از دانشگاه های کشور بدون تنش برگزار می شد و فضای اعتراضات به دور از دولت رادیکال بود، حمله به نظام دانشگاه شریف که یکی از نمادهای آموزش عالی کشور محسوب می شود بسیار عجیب بود و باید بررسی شود که چه کسانی می خواستند بر نارضایتی و تنش بیافزایند، حتی در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد.