آغاز مهلت جدید پرونده عنوان کارشناسی ارشد محاصره پیام آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاد
طبق این سیستم زمانبندی آزمون کامل اخذ اثبات کارشناسی ارشد در روز جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ برگزار تبدیل می شود.